bioskop-meni mali-oglasi-meni prevoz-meni slike-meni tutorijali-meni smestaj-meni
Bioskop - Najave Mali Oglasi Prevoz - Polasci Slike - Nekada Tutorijali Smeštaj
hor-rull
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
Datum : 23.05.2008.
Naslov: Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Izvor : Službeni glasnik Republike Srbije 54/2008

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),
Vlada donosi


UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službamaČlan 1.
U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (,,Službeni glasnik RS", br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08 i 44/08), u članu 2. tač. 7, 8, 9. i 9a menjaju se i glase:

"7. U kulturi:
Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova 25,30
Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove
od interesa za Republiku i zamenika direktora
i sekretara centralnih ustanova 23,20
Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa,
arheografa, informatičara, informatora,
programera, konzervatora, arhiviste, filmskog
arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika,
ekonomiste, kustosa, arhitekte, akademskog
slikara, fiziko-hemičara, građevinskog
inženjera, grafičkog dizajnera, biologa,
šumara, prostornog planera (VII stepen stručne
spreme i odgovarajuće stručno zvanje
ili doktorat nauka) 22,40
Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar
i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja
obavlja delatnost na teritoriji Republike)
i poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove
koja obavlja delatnost na teritoriji više
opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) 20,40
Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf,
arheograf, filmski arhivista, urednik, arhivista,
etnolog, arheolog, kustos, akademski slikar i vajar,
grafički dizajner, istoričar umetnosti,
istoričar, muzikolog, konzervator,
konzervator-restaurator kulturnih dobara,
hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer,
geograf, arhitekta, informatičar, informator,
programer, analitičar, sistem analitičar,
pravnik, ekonomista, biolog, šumar i prostorni
planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće
stručno zvanje ili akademski naziv – magistar) 18,70
Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja
delatnost na teritoriji jedne opštine, sekretar
i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja
obavlja delatnost na teritoriji više opština,
odnosno grada (VII stepen stručne spreme) 18,33
Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf,
arheograf, informatičar programer, lektor,
redaktor, urednik, informator, konzervator,
konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi
međunarodne bibliotečke saradnje, etnolog,
arheolog, istoričar umetnosti, istoričar,
muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos,
arhitekta, akademski slikar i vajar, hemičar,
fiziko-hemičar, grafički dizajner, geograf,
pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer,
inženjer, profesor pedagog i sociolog
u centralnim ustanovama (VII stepen stručne
spreme i odgovarajuće stručno zvanje) 17,30
Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju
delatnost na teritoriji jedne opštine
(VII stepen stručne spreme) 15,70
Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija,
elaborata i projekata u cilju zaštite i korišćenja
određenog kulturnog dobra, odnosno unapređivanje
bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovu
uputstava i uz odgovarajući stručni nadzor
i usmeravanje – poslovi mlađih stručnih saradnika
bez stručnog ispita i drugo (VII stepen stručne
spreme) 15,00
Samostalni saradnici sa stručnim zvanjem
(VI stepen stručne spreme i odgovarajuće
stručno zvanje) 13,30
Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši
preparator, viši tehničar, grafički urednik,
vodič, operativni tehnolog za konzervaciju
(VI stepen stručne spreme) 13,20
Organizator materijalno-finansijskih i opštih
poslova, poslovi sekretara ustanove koja obavlja
delatnost na teritoriji jedne opštine
(VI stepen stručne spreme) 12,30
Poslovi organizovanja: tehničke službe,
knjigoveznice i štamparije, depoa, muzičkih
i kulturnih aktivnosti; poslovi protivpožarne
zaštite; knjigovođa (bilansista i kontista),
programer i statističar (VI stepen stručne spreme) 11,90
Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne
spreme: knjigovezac, reprofotograf,
konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar,
majstor rasvete, umetnički fotograf, umetnički
zanati–tkalje 11,30
Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom
stručne spreme 11,10
Organizator materijalno-finansijskih i opštih
poslova 11,10
Arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič,
konzervator, tehničar-preparator, fotograf,
crtač (IV stepen stručne spreme i odgovarajući stručni ispit) 11,10
Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset
štampar, reprograf, poslovi na tehničkoj
realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti,
tehničar-manipulant, tehničar-preparator,
knjigovezac, fotograf, crtač,
administrativno-tehnički sekretar, referent
nabavke i prodaje, ekonom, računski operater
(IV stepen stručne spreme) 9,60
Vodoinstalater, stolar, vozač, domar,
elektroinstalater (IV stepen stručne spreme) 9,60
Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanju
tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne
spreme) 8,30
Daktilograf, laborant, crtač, poslovi unosa
podataka za računsku obradu, vozač, ložač, poslovi
obezbeđenja i protivpožarne zaštite
(III stepen stručne spreme) 8,20
Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno
depoima (III stepen stručne spreme) 7,60
Poslovi manipulanata u magacinima, odnosno
depoima, telefoniste na kućnim centralama
(II stepen stručne spreme) 7,10
Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika
u depou, pakovanje i ekspedicija pošte i drugih
materijala, portira, garderobera, razvodnika,
pomoćnika ložača, biletara, telefonista,
poslovi kopiranja (II stepen stručne spreme) 7,00
Poslovi održavanja higijene u štamparijama,
konzervatorskim i drugim laboratorijama,
magacinima i depoima (I stepen stručne spreme) 6,70
Manipulativni poslovi, poslovi
polukvalifikovanih radnika i održavanja higijene 6,60
Fizički radnik 6,30

8. U pozorištu:
Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac – prvak
drame, prvak baleta, prvak opere, reditelj drame,
reditelj opere, dirigent, istaknuti: koreograf,
kostimograf i scenograf 25,30
Baletski igrač – solist I, koreograf, baletski
pedagog, glumac I, dramaturg drame, reditelj drame,
kostimograf, scenograf, operski pevač – solist I,
konecrtmajstor, dirigent, direktor drame, direktor
opere, direktor baleta; u nacionalnoj ustanovi
kulture: direktor tehnike, pomoćnik i zamenik
upravnika 22,20
Baletski igrač – solist II, operski pevač
– solist II, zamenik koncertmajstora, vođa grupe
drugih violina, viola, violončela, kontrabasa,
prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VII
stepen stručne spreme); u orkestru u muzičkoj
ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupe:
drugih violina, viola, violončela, kontrabasa,
prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen
stručne spreme) 20,90
Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu
koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne
spreme) 20,50
Direktor drame, sekretar, finansijski direktor,
operativni direktor, direktor tehnike
i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik
i zamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih 18,50
Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf,
scenograf, složeni pravno-ekonomski i tehnički
poslovi (VII stepen stručne spreme) 18,50
Koreograf, baletski pedagog, repetitor,
korepetitor, reditelj opere, umetnički rukovodilac
hora (VII stepen stručne spreme) 18,20
Zamenik vođe grupe drugih violina, viola,
violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba,
asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen
stručne spreme), baletski igrač solist III,
repetitor u baletu, korepetitor, operski pevač
solist III, inspicijent opere i baleta I, (IV i VII
stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame,
reditelj drame, reditelj filmske i TV produkcije,
kostimograf, scenograf, dramaturg opere, vajar,
slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme
i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik,
rukovodilac marketinga i samostalni organizator,
složeni pravni i ekonomski poslovi, producent,
urednik, sekretar, pomoćnik i zamenik upravnika
pozorišta koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen
stručne spreme) 17,80
Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine,
drugi duvači, četvrta horna, udaraljke, član hora I
vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme) 17,00
Dramaturg drame, kostimograf, scenograf,
inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere
i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer,
slikar, izvođač, producent, dizajner,
arhivista-dokumentarista, bibliotekar I,
organizator u sektorima, kompjuterski programer
i saradnik za propagandu (VII stepen stručne
spreme) 15,40
Sufler opere i drame, inspicijent baleta,
inspicijent drame, inspicijent opere, horski
pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne
spreme) 13,50
Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor
pozornice, svetla, tona, maske, šefovi radionica,
umetničkih tapiserija (VI stepen stručne spreme) 13,50
Složeni administrativni, knjigovodstveni
i finansijski poslovi: kontista, bilansista,
knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator,
referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje
na radu, nabavljač, magacioner, bibliotekar II,
poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) 12,30
Sekretar orkestra, nototekar i organizator
materijalno-finansijskih i opštih poslova,
šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen
stručne spreme) 12,30
Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater,
glavni majstori u radionicama, majstori scene,
rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona,
maske, frizeraja, video tehničar, referent
za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu,
bibliotekar (VI stepen stručne spreme) 11,30
Sufler drame, opere, majstori na pultu,
garderober, dekorater, cug majstor, arhivar,
rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, nabavljač,
tehničari (rasvete, tona i videa) majstori
u radionicama i na održavanju zgrade i opreme,
tehnički dizajner (V stepen stručne spreme) 11,30
Organizator materijalno-finansijskih poslova
i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 11,10
Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu,
garderober, dekorater, cug majstor, arhivar,
rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, tehničari
(rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija,
ispicijent drame, tehnički urednik, dizajner
(IV stepen stručne spreme) 10,50
Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater,
glavni majstori u radionicama, majstori scene,
rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona,
maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne
spreme) 10,50
Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac
komandir, rukovodilac higijenskog održavanja
(V stepen stručne spreme) 10,30
Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju
zgrade i opreme, domar objekta, fotograf,
bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac
higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme) 10,10
Manje složeni administrativni i knjigovodstveni
poslovi: poslovni sekretar, administrator,
knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater
na računaru, referent za EOI, referent opštih
poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu,
vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista,
noćni čuvar, portir, dekorater I, garderober I,
muški i ženski kostimer I, rekviziter, binski
radnik, sufler drame, arhivar, blagajnik bileta,
manipulant i distributer ulaznica i propagandnog
materijala, radnik na pripremi i obradi
tapiserija (IV stepen stručne spreme) 9,60
Dekorater I, garderober I, muški i ženski
kostimer I, rekviziter, ložač, binski radnik,
glavni transporter, daktilograf, sufler drame,
domaćin zgrade – domar, arhivar, blagajnik
– biletar, manipulant i distributer ulaznica
i propagandnog materijala, nabavljač,
administrator, vozač B kategorije, vatrogasac,
vratar, telefonista – noćni čuvar (III stepen
stručne spreme) 8,20
Dekorater II, garderober II, muški i ženski
kostimer II, rekviziter, radnik za plakate, muzički
momak, poslovi hemijskog čišćenja i pranja
(III stepen stručne spreme) 7,60
Dekorater II, garederober II, muški i ženski
kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate,
muzički momak, poslovi hemijskog čišćenja
i pranja (II stepen stručne spreme) 7,20
Pomoćnik nototekara, pomoćni radnici
u radionicama, pomoćni radnik zgrade, pomoćnik
ložača, spremačica smene, transporteri, čuvari,
kafe kuvarica, servirka, telefonista, portir,
portir – telefonista, biletar pubilike,
razvodnik, garderober publike, kurir
(II stepen stručne spreme) 7,00
Poslovi održavanje higijene u specifičnim
uslovima slikarnica i radionica gde se radi
sa hemikalijama (I stepen stručne spreme) 6,70
Čistačica, razvodnik, garderober publike
(I stepen stručne spreme) 6,60
Fizički radnik 6,30

9. U muzičkoj ustanovi
Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od
interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,30
Umetnički direktor – šef dirigent
sa magistraturom (VII stepen stručne spreme) 25,30
Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,90
Koncertmajstor i dirigent 22,40
Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke
ustanove (VII stepen stručne spreme) 21,40
U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa:
drugih violina, viola, violončela, kontrabasa,
prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen
stručne spreme) 20,90
Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski
rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen
stručne spreme) 18,70
U orkestru: zamenici vođa grupa, drugih violina,
viola, violončela, kontrbasa, treći duvači, tuba,
asistent dirigenta (VII stepen stručne spreme) 17,80
Rukovodilac marketinga i samostalni organizator
(VII stepen stručne spreme) 17,60
U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači,
četvrta horna i udaraljke 17,00
U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela,
kontrabas) 16,00
Organizator, propagandni referent (VII stepen
stručne spreme) 15,40
Sekretar orkestra, nototekar i organizator
materijalno-finansijskih i opštih poslova,
šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen
stručne spreme) 12,30
Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista,
referent za kadrove i bezbednost i zdravlje
na radu, referent za PPZ i referent za organe
upravljanja (VI stepen stručne spreme) 11,30
Organizator materijalno-finansijskih i opštih
poslova (IV stepen stručne spreme sa stručnim
zvanjem) 11,10
VKV radnik: tehnička realizacija
programa-binski majstor, domar i majstor
(V stepen stručne spreme) 9,60
Manje složeni administrativni i knjigovodstveni
poslovi: poslovni sekretar, administrator,
knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater
na računaru, referent za EOI, referent opštih
poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu,
vozač B kategorije, vatrogasac, vratar,
telefonista–noćni čuvar (IV stepen stručne
spreme) 9,60
Daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi
obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme) 8,20
PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarice,
portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 7,00
Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne
spreme) 6,60
Fizički radnik 6,30


9a U muzičkoj ustanovi Beogradska filharmonija:
Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove
od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,30
Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme) 25,30
Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,90
Koncertmajstor i dirigent 22,40
Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme) 21,40
U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa:
drugih violina, viola, violončela, kontrabasa,
prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,90
Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski
rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen
stručne spreme) 18,70
U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina,
viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba,
asistent dirigenta 17,80
Rukovodilac marketinga i samostalni organizator
(VII stepen stručne spreme) 17,60
U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači,
četvrta horna i udaraljke 17,00
U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela,
kontrabas) 16,00
Organizator, propagandni referent (VII stepen
stručne spreme) 15,40
Sekretar orkestra, nototekar i organizator
materijalno-finansijskih i opštih poslova,
šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen
stručne spreme) 12,30
Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista,
referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu,
referent za PPZ i referent za organe upravljanja
(VI stepen stručne spreme) 11,30
Organizator materijalno-finansijskih i opštih
poslova (IV stepen stručne spreme) 11,10
VKV radnik: tehnička realizacija programa
– binski majstor, domar i majstor (V stepen
stručne spreme) 9,60
Manje složeni administrativni i knjigovodstveni
poslovi: poslovni sekretar, administrator,
knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater
na računaru, referent za EOI, referent opštih
poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu,
vozač B kategorije, vatrogasac, vratar
i telefonista – noćni čuvar (IV stepen stručne
spreme) 9,60
KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor,
poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne
spreme) 8,20
PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica,
portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 7,00
Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme) 6,60
Fizički radnik 6,30".


Član 2.
U članu 3. u tački 6. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 7. i 8. koje glase:
"– za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;
– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60."
U tački 7. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 6. i 7. koje glase:
"– za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;
– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60.
U tački 8. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 6. i 7. koje glase:
"– za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;
– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60.


Član 3.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za maj 2008. godine.


05 broj 110-5751/2005-28
U Beogradu, 22. maja 2008. godine
Vlada
Potpredsednik,
Božidar Đelić, s.r.

Add comment


Security code
Refresh